آبـــــــــــــــــــلشــــــــــــــــــــــکــــــــــر روستایی آ بــــلشکر در 25 کیلومتری هفتگل در استان خوزستان واقع است.اهالی از سادات میـــرسالاری ودر وسطی وسفلی مکوندیها میزیند. http://ablashkar.mihanblog.com 2020-08-06T01:23:16+01:00 text/html 2016-10-06T08:23:45+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد سلام بر خون خدا http://ablashkar.mihanblog.com/post/109 <p dir="rtl"><br></p><div class="wrapper clearfix"><div class="main clearfix"><div class="left clearfix"><div class="left_center"><!--StartFragment--><br><div class="body"><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="border: 0px currentColor; border-image: none; width: 100%; height: 0px; display: block;"><font size="2"><strong></strong></font></div><p><font size="2"><strong>عاشورای شمسی </strong></font><a title="۶۱ (قمری)" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B1_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)"><font color="#9f2802" size="2"><strong>سال ۶۱ هجری قمری</strong></font></a><font size="2"><strong> طبق بعضی محاسبات نجومی با توجه به </strong></font><a title="گاه‌شماری هجری قمری" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C#.DA.AF.D8.A7.D9.87.E2.80.8C.D8.B4.D9.85.D8.A7.D8.B1.DB.8C_.D9.87.D8.AC.D8.B1.DB.8C_.D9.82.D9.85.D8.B1.DB.8C_.D9.87.D9.84.D8.A7.D9.84.DB.8C"><font color="#9f2802" size="2"><strong>گاه‌شماری هجری قمری هلالی</strong></font></a><font size="2"><strong> با </strong></font><a title="سه‌شنبه" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87"><font color="#9f2802" size="2"><strong>سه‌شنبه</strong></font></a><font size="2"><strong>، </strong></font><a title="۲۰ مهر" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%D9%85%D9%87%D8%B1"><font color="#9f2802" size="2"><strong>۲۰ مهر</strong></font></a><font size="2"><strong> </strong></font><a title="۵۹ (صفحه وجود ندارد)" class="new" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B5%DB%B9&amp;action=edit&amp;redlink=1"><font color="#9f2802" size="2"><strong>۵۹</strong></font></a><font size="2"><strong> </strong></font><a title="گاه‌شماری هجری خورشیدی" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C"><font color="#9f2802" size="2"><strong>هجری خورشیدی</strong></font></a><font size="2"><strong> (۹ اکتبر ۶۸۰ میلادی<sup class="reference" id="cite_ref-2"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C#cite_note-2"><font color="#9f2802">[</font></a></sup> برابر دانسته می‌شود.<sup class="reference" id="cite_ref-3"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C#cite_note-3"><font color="#9f2802">[</font></a></sup>اما براساس محاسبات جدولی </strong></font><a title="گاه‌شماری هجری قمری" href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C#.DA.AF.D8.A7.D9.87.E2.80.8C.D8.B4.D9.85.D8.A7.D8.B1.DB.8C_.D9.87.D8.AC.D8.B1.DB.8C_.D9.82.D9.85.D8.B1.DB.8C_.D9.82.D8.B1.D8.A7.D8.B1.D8.AF.D8.A7.D8.AF.DB.8C"><font color="#9f2802" size="2"><strong>گاه‌شماری هجری قمری قراردادی</strong></font></a><font size="2"><strong> این روز با چهارشنبه، ۲۱ مهرماه </strong></font></p></div></div></div></div></div><p dir="rtl"><br></p><p dir="rtl"><br></p><p dir="rtl"><br></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلى شَهیدِ الشُّهَدآءِ ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام بر شهیدِ شهیدان ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلى قَتیلِ الاَْدْعِیآءِ ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام بر مقتولِ دشمنان ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلى ساکِنِ کَرْبَلآءَ ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام بر ساکنِ کربلاء ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلى مَنْ بَکَتْهُ مَلائِکَةُ السَّمآءِ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام بر آن کسى که فرشتگانِ آسمان بر او گریستند ،</strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلى مَنْ ذُرِّیَّتُهُ الاَْزْکِیآءُ ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام بر آن کسى که خاندانش پاک و مطهّرند،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلى یَعْسُوبِ الدّینِ ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام بر پیشواى دین ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلى مَنازِلِ الْبَراهینِ ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام بر آن جایگاههاى براهین و حُجَجِ الهى ،&nbsp; </strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلَى الاَْئِمَّةِ السّاداتِ ،</p><p dir="rtl"><strong>درود بر آن پیشوایانِ سَروَر،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلَى الْجُیُوبِ الْمُضَرَّجاتِ ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام بر آن گریبان هاى چـاک شده،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلَى الشِّفاهِ الذّابِلاتِ ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام بر آن لب هاى خشکیده،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلَى النُّفُوسِ الْمُصْطَلَماتِ ،</p><p dir="rtl"><strong>سـلام بر آن جان هاى مُستأصل و ناچار ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلَى الاَْرْواحِ الْمُخْتَلَساتِ ،</p><p dir="rtl"><strong>&nbsp;سـلام بر آن ارواحِ (از کالبد) خارج شده ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلَى الاَْجْسادِ الْعارِیاتِ ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام بر آن جسـدهاى برهـنه </strong><strong>)</strong><strong>بر خاک)،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلَى الْجُسُومِ الشّاحِباتِ،</p><p dir="rtl"><strong>سـلام بر آن بدن هاى لاغر و نحیف ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلَى الدِّمآءِ السّآئِلاتِ ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام بر آن خون&nbsp;هاى جارى ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلَى الاَْعْضآءِ الْمُقَطَّعاتِ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام بر آن اعضاىِ قطعه قطعه شده ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلَى الرُّؤُوسِ الْمُشالاتِ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام بر آن سرهاىِ بالا رفته (بر نیزه&nbsp;ها)،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلَى&nbsp;النِّسْوَةِ&nbsp;الْبارِزاتِ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام&nbsp;برآن بانوانِ بیرون&nbsp;آمده (از خیمه&nbsp;ها)،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ&nbsp;عَلى حُجَّةِ&nbsp;رَبِّ&nbsp;الْعالَمینَ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام&nbsp;بر حجّتِ پروردگارِجهانیان،</strong><strong>&nbsp; </strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلَیْک َ وَ عَلى ابآئِک َ الطّاهِرینَ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام برتو (اى حسین بن على) و بر پدرانِ پاک و طاهِـرَت،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلَیْک َ وَ عَلى أَبْنآئِکَ الْمُسْتَشْهَدینَ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام برتو و بر فرزندانِ شهیدت،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl">أَلسَّلامُ عَلَیْک َ وَ عَلى ذُرِّیَّتـِک َ النّـاصِرینَ،</p><p dir="rtl"><strong>سلام بر تو و بر خاندانِ یارى دهنده ات (به </strong></p> text/html 2016-08-06T05:33:33+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد روز گار گرم و گرمتر میشود http://ablashkar.mihanblog.com/post/107 <font size="4">شایسته است . با عنایت به آینده خشک کشور&nbsp; و وجود موهبت&nbsp; رودخانه های فصلی فراوان . و دره های زاینده آب که دال بر وجود سفره های سرشار اب زیر زمینی است&nbsp; بر روی رودخانه های فصلی به تعداد فراوان سیل بند . بند خاکی . سد . و غیره احداث کرد .</font> text/html 2016-05-29T06:21:46+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد ماه مبارک رمضان در گرمایی اب لشکر http://ablashkar.mihanblog.com/post/85 <div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">روزه داری در گذشته در روستا باروزه های الان قابل مقایسه نیست . مردم محروم ومومن بالله در سالیان دور بدون اب لوله کشی وبرق و وسایل سرمایشی .روزه میگرفتن و اب سردشان در مشک بود و شربت دارایشان ابلیمو .دارایشان خارشتر میبست و ان را خیس میکرد .وباد که میوزید خنک میشد.</span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">امروز ه بحمدلله اوضاع تغییر یافته .و امکانات نسبی در روستا هست.دیگر مردها برای در امان ماندن از گرما نمیخواهد به پایین دره و غار گجی بروند .تا &nbsp;از گرما در امان باشند.خدا همه گذشته ها رو در رحمت واسعه خویش میهمان گرداند.یاد همه انها گرامی&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">پیر مردها و شیر زنانی که نهال دین داری را با ایمانشان ابیاری کردند .</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Arial" size="2">تا الان ما به این صراط باشیم.............</font></div><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><div><br></div>در دعای روز اول ماه رمضان می خوانیم: "اللهمَّ اجعل صِیامی فیهِ صِیامَ الصائِمین، وَ قِیامی فیهِ قِیامَ القائِمین، وَ نَبِّهنی فیهِ عَن نَومَةِ الغافِلین، وَ هَب لی جُرمی فیهِ یا اِلهَ العالَمین، وَاعفُ عَنّی یا عافِیاً عَنِ المُجرِمی".&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">"خداوندا ! روزه‌ام را در این ماه روزه روزه داران قرار ده و شب زنده داری‌ام را شب زنده داری شب زنده داران و بیدارم کن در آن از خواب بی خبران و ببخش گناهم را در آن ای معبود جهانیان و از من درگذر، ای در گذرنده از گنهکاران".&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی راجع به شرایط روزه صحیح چنین گفته است: در روایات آمده است «غیبت، دروغ، نگاه (حرام) پی‌در پی، دشنام دادن و ظلم - کم باشد یا زیاد -، باعث باطل شدن روزه می‌شود، و روزه، فقط خودداری از خوردنی و آشامیدنی نیست، هنگام روزه گوش، چشم، زبان و ... باید روزه بگیرند. دست و پایت را نگهدار و بسیار سکوت کن مگر از خیر. و با نوکرت رفق و مدارا نما. از جدال و آزار رساندن به نوکر خودداری کن و وقار روزه را داشته باش و وقتی روزه‌ای با زمانی که روزه نیستی باید با هم فرق داشته باشند.» رسول خدا (ص) فرمودند: «آسان‌تر ین چیزی که خداوند در روزه بر روزه‌دار واجب نموده، خودداری از خوردنی و آشامیدنی است.».&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; text-align: justify;">از روایات ائمه اطهار(ع) و سخنان بزرگان چنین برداشت می شود که روزه صحیح و کاملی که خدا برای کامل نمودن روزه‌دار مقرر فرموده،&nbsp;</span><div><p align="right" style="font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><font color="#008000">امام صادق علیه السلام فرمود:</font></span></p><p align="right" style="font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><font color="#008000">آنگاه که روزه مى‏گیرى باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه‏دار باشند.«یعنى از گناهان پرهیز کند.»</font></span></p><p align="right" style="font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><font color="#008000">الکافى ج 4 ص 87، ح 1</font></span></p><p align="right" style="font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><font color="#008000">رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:</font></span></p><p align="right" style="font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><font color="#008000">براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است.</font></span></p><p align="right" style="font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><font color="#008000">الکافى، ج 4، ص 62، ح 3</font></span></p><p align="right" style="font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><font color="#008000">امام على علیه السلام فرمود:</font></span></p><p align="right" style="font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><font color="#008000">روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است.</font></span></p><p align="right" style="font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><font color="#008000">غرر الحکم، ج 1،</font></span></p><p align="right" style="font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><font color="#993366">امام صادق علیه السلام فرمود:</font></span></p><p align="right" style="font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><font color="#993366">هر کس که در روز بسیار گرم براى خدا روزه بگیرد و تشنه شود خداوند هزار فرشته را مى‏گمارد تا دست‏به چهره او بکشند و او را بشارت دهند تا هنگامى که افطار کند.</font></span></p><p align="right" style="font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"><font color="#993366">الکافى، ج 4&nbsp;</font></span></p></div> text/html 2016-05-03T04:12:32+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد بهار دمدمی مزاج دارد با زندگی بازی میکند http://ablashkar.mihanblog.com/post/106 این روز ها ی بهار هوا دارد گرما میشود . سیل و طوفان و باران و خشک سالی همه سپری شد. گذرگاه تابستان در پیش است . وروز های طولانی&nbsp;<div><br></div><div>و ماه رمضان .امروز شهادت امام هفتم موسی ابن جعفر علیه السلام است .امامی که بواسطه فرزند بزگوارش امام رضا علیه السلام ایران به عطر امامت&nbsp;</div><div>معطر است&nbsp;</div><div><br></div><div>پس از قبولی ولایت عهدی امام در خراسان &nbsp;.بنی هاشم مهجور و مظلوم از دیار مکه و مدینه و عراق بسوی &nbsp;ایران رهسپار شدند . ومامورین دستگاه ظلم&nbsp;</div><div><br></div><div>هر جا این مهاجرین را می یافت به شهادت رساند . حرکت بنی هاشم به ایران موجب شد تا سلسله جلیل سادات در ایران پر رنگ شود .</div><div><br></div><div>وبه سبب &nbsp;اینکه ایرانیان مردمی مهربان و با فرهنگ بودند &nbsp;.هیچگاه &nbsp;به فکر مهاجرت دو باره نیفتاند .و این سازگاری ایرانی در مورد سایر اقوام و طوایف&nbsp;</div><div><br></div><div>نیز صادق است &nbsp;از هندی های مهاجر در بنادر جنوب &nbsp;تا مغول ها و تا تار ها و....</div><div><br></div><div>یاد همه گذشتگاه زحمت کش و ساده زیست روستا بخیر . و روحشان شاد</div> text/html 2016-04-04T05:07:08+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد تعطیلات نوروزیــــــــــ http://ablashkar.mihanblog.com/post/105 هوای امسال به لطف خدا .عالی بود &nbsp;باران های نرم و طبیعت بکر و کنارهای خوشمزه<div><br></div><div>اما جای دشت های شقایق خالی بود . امسال کم بودند شقایق های اتشین.&nbsp;</div><div><br></div><div>شب شهدا با همه کاستی ها &nbsp;برگذار شد .</div><div><br></div><div>فوتبال های داغ بپایان رسید.</div><div><br></div><div>دید و بازدید ها تمام شد.</div><div><br></div><div>و هرکس بدیار خود رفت و در رفت &nbsp;و امد هستند همجواران روستا از شهر های اطراف .ظاهر محصولات که خوب بود .امید وارم برداشت هم خوب باشد.</div><div><br></div><div>با مطالعه های که شد .سد های خاکی باید با مطالعه بیشتری انجام شوند.امید است که قول های دوستان عملی شود.</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-03-15T11:20:49+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد آغاز سال نو وباز یاد ی از 20شهید بزرگوار روستا http://ablashkar.mihanblog.com/post/104 <font face="Mihan-Iransans" size="4">امسال هیجدهمین سال برگذاری شب شهد ا &nbsp;در 5 فروردین ماه برگزار&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">میشود. مراسمی که هرسال در اولین &nbsp;شب جمعه سال نو با دعای کمیل و</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;سخنرانی&nbsp; ومراسم ساده و بی الایش های سیاسی مرسوم برگزار میشود.</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">ولی وام دار نبودن این مراسم به هیچکس باعث رونق آن میشود .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">امسال هم به لطف خدا دوستانی پیش قدم شدند .تا با مشارکت همگانی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;در هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم کمک کنند .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">امیدوارم از منابع بیت المال کسی کمک نگیرد . ومثل قبل هر کس دوست&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">داشت &nbsp;همکاری کند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">اولویت های برای بزرگداشت .عبارت است از درست کردن مقبره شهدا با</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;معماری سنتی و بومی.با عنایت به خشکسالی های مکرر سالیان اخیر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">تهیه مقدمات و مطالعات احداث 20 اب بند در اطراف روستا با حداقل&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">امکانات . یعنی برای یک اب بند کوچک یک فنس &nbsp;لازم است و سنگ و </font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">چند کیسه سیماناب بند برای ذخیره اب در گرمای طاقت فرسا برای&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">وحوش و سرسبزی در اینده بسیارمفید و ارزنده است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">اینها اولویت دارد به دعوت مداح کشوری و سخنران کشوری . چرا که </font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">روستا بحمد الله بیش از 100 سال است . که از نعمت مرجع دینی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">برخوردار است&nbsp;و بیش از دهها طلبه فاضل &nbsp;و مداح خوب دارد .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">امیدوارم که دوستان روی کمک &nbsp;مالی مردمی حسابی باز نکنند . و تنها به&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">پشتوانه حضورهمولایتی ها به گرامیداشت یاد شهد ا رونق بخشند.</font></div><div><br></div> </div> text/html 2016-01-17T05:15:53+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد به بهانه رفع تحریم ها http://ablashkar.mihanblog.com/post/103 این روزها کشور ما خرسند از باز گشت عقلانیت به اداره کشور و جهان است . با تحریم های &nbsp;اقتصادی که تمام شد دوباره وطن روی ارامش و اسایش ببیند.<div><br></div><div>جز عده ای قلیل دلواپس سود جو .همه شریک شادی هستند. ولی اندوزند ه &nbsp;ثروت های افسانه ای &nbsp;در این گیر ودار سود خود را در پا برجا بودن تحریم میدید و حال&nbsp;</div><div><br></div><div>غمگین و شبهه افکن است.</div><div><br></div><div>انانی که &nbsp;هر گاه کم میاوند &nbsp;ارمان هی امام و عکس پاره شده امام را بهانه سرکوب میکردند . حال این جمله امام که ازامریکا هم بگذریم از ال سعود نمیگذریم&nbsp;</div><div><br></div><div>را یاد شان رفت . جنایت های بیشمار قتل ایرانیان در حج خونین .وقتل عام منا . و شیعیان بحرین و یمن وقطیف وکمک به داعش و لقاعده را نادیده میگیرند&nbsp;</div><div><br></div><div>وفقط اسراییل و امریکا و... میفهمند .</div><div><br></div><div>کاش عقل در جامعه ایران ببازی گرفته نشود . وعده ای فرصت طلب نتوانند تعقل را از جامعه بگیرند . صحبت های مصباح یزدی را هرکس بشنود . &nbsp;حتی دلواپسان&nbsp;</div><div><br></div><div>باورکنید تاب نمیاورد .جامعه را دیوانه و مجنون فرض کرده &nbsp;و خود را علامه دهر. این تفکر مخرب پیشرفت است .&nbsp;</div><div><br></div><div>میر حسین موسوی .و مهدی کروبی . سید محمد خاتمی از سرمایه &nbsp;های انسانی کشورند نه باید این حصر و محدودیت های غیر انسانی و غیر قانونی اینقدر طول میکشید&nbsp;</div><div>واحمدی نزاد وسایر غارت گران ازاد باشند&nbsp;</div><div>التماس تفکر&nbsp;</div><div>التماس تعقل</div> text/html 2015-12-23T11:44:29+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد شیخ محمد حسین خلیلی ...حفظه الله http://ablashkar.mihanblog.com/post/102 <div>پس از سالها ی سال و تربیت بیش از یکصد طلبه از روستای ابلشکر .از حوزه نجف گرفته قم و اهواز بالاخره &nbsp;مسِولیت امام جمعه شیخ علی و امام جمعه &nbsp;موقت بودن شیخ حسین &nbsp;ایشان کاندید خبرگان رهبری شد .</div><div><br></div><div>پسر خلف شیخ جعفر و نوه مرحوم مشهدی علیار &nbsp;که حرفهای زیبای ان هنوز هم ضربه المثل های متفکرانه ای هستند .و مورد استفاده قرار میگیرند.</div><div><br></div><div>با آرزوی موفقیت برای همه هم ولایتی ها</div><div>ا</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/k5dt_img_2998.jpg" alt=""> text/html 2015-11-15T05:16:25+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد مراسم روز عاشورا در آبلشکر http://ablashkar.mihanblog.com/post/99 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/g86_img_9227.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>مراسم امسال بحمد الله . خوب و زنجیر &nbsp;زدن &nbsp;برچیده شد .و به همان سنت همیشگی برگزار شد.</div><div>با تشکر از مصطفی حیدری برای عکس</div><div><br></div> text/html 2015-10-21T08:01:29+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد رنگ عاشورای امسال http://ablashkar.mihanblog.com/post/98 عاشورا &nbsp;از غدیر &nbsp;آغاز میشود . و در عرفه مسیر سخت آن آغاز میشود. &nbsp;امسال ماتم برای شیعیان ایران از همان خانه دوم یعنی حج شروع شد.<div><br></div><div>با کج سلیقگی و کم خردی آل سعود لعنت الله &nbsp;و کشته شدن مسلمانان بخصوص هم وطنان عزیز در منا &nbsp;داغی بر دل مردم نهادند .و داغدار به استقبال&nbsp;</div><div><br></div><div>عاشوراییان در کربلا رفتیم. وهنوز هم عده ای در از حجاج مفقود هستند . این مثل مفقود الاثر های جنگ است ولی سخت تر .&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>بهر حال محرم امسال با زهم رسید . و طوفان کربلا در جریان تاریخ آرام نشد.</div><div><br></div><div>وبیرق عزای سالار شهیدان برافراشته است . به وسعت تاریخ . روستا هم مراسم های خود را دارد . &nbsp;امیدوارم که همان مراسم سنتی محرم اجرا شود&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>و فرهنگ &nbsp;بی فرهنگی مداحی های خاص در رسانه میلی به روستاها و سنت ها اسیب نزند.</div> text/html 2015-10-20T06:23:17+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد زیارت ناحیه مقدسه...درد دل های امام عصر عجل الله http://ablashkar.mihanblog.com/post/93 <p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">&nbsp;أَلسَّلامُ عَلى ادَمَ صِفْوَةِ اللهِ مِنْ خَلیقَتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر&nbsp; آدم&nbsp; یارِ مخلص&nbsp; خدا&nbsp; از&nbsp; بینِ&nbsp; آفریدگانش ،&nbsp;</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى شَیْث وَلِىِّ اللهِ وَ خِیَرَتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>درود&nbsp; بر&nbsp; شیث&nbsp; ولىّ خدا&nbsp; و بهترینِ&nbsp; بندگانش ،&nbsp;</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى إِدْریسَ الْقــآئِمِ للهِِ بِحُـجَّتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام&nbsp; بر&nbsp; ادریس&nbsp; که&nbsp; براى خدا حجّتِ&nbsp; او را&nbsp; بپا داشت ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى نُوح الْمُجابِ فی دَعْوَتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>درود بـر نـوح که دعـایش قرینِ&nbsp; اجابـت بود ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى هُود الْمَمْدُودِ مِنَ اللهِ بِمَعُونَتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سـلام بر هـود که کمـک و یارىِ خـدا مَـدَدِ او بود،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى صالِـح الَّذی تَـوَّجَهُ اللهُ بِکَرامَتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>درود&nbsp; بر&nbsp; صـالح که&nbsp; خـداوند&nbsp; تاج کـرامت بر سـرش نهاد ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى إِبْراهیمَ الَّذی حَباهُ اللهُ بِخُلَّتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سـلام بر ابراهـیم&nbsp; که خـدا مقـامِ خُلّـت و رفاقـت را</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>به او عـطا نمود،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى إِسْمعیلَ الَّذی فَداهُ اللهُ بِذِبْــح عَظیم مِنْ جَنَّتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>درود بـر اسمـاعیل کـه خـداوند ذبـحى عظـیم&nbsp; از&nbsp; بهشت&nbsp; را فـداىِ او نمود</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى إِسْحقَ الَّذی جَعَلَ اللهُ النُّبُوَّةَ فی ذُرِّیَّتِهِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سـلام بر اسحـاق که&nbsp; خـداوند پیامبرى را در&nbsp; نسـل او&nbsp; قـرار داد ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّـلامُ&nbsp; عَلى یَعْقُوبَ الَّذی رَدَّ اللهُ عَلَیْهِ بَصَرَهُ بِرَحْمَتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>درود بر یعـقوب که خـداوند به رحـمت خود بینـائىِ چشـمش را به او بازگـرداند،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى یُوسُفَ الَّذی نَجّاهُ اللهُ مِنَ الْجُبِّ بِعَظَمَتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر یوسـف که خـداوند به عظـمتِ خود او را از قعـر چاه رهائى بخشید،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى مُوسَى الَّذی فَلَقَ اللهُ الْبَحْرَ لَهُ بِقُدْرَتِهِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>درود بر موسـى که خـداوند به قدرتِ خود دریا را برایـش شـکافت، &nbsp;</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى هارُونَ الَّذی خَصَّهُ اللهُ بِنُبُـوَّتِهِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر هـارون که خـداوند پیامبـرى خود را به وى اختـصاص داد ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى شُعَیْب الَّذی نَصَرَهُ اللهُ عَلى اُمَّتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>درود بر شعـیب که خدا او را بر اُمّـتش پیـروز نمود ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى داوُدَ الَّذی تابَ اللهُ عَلَیْهِ مِنْ خَطیـئَتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر داوود که خداوند از لغزش او درگذشت ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى سُلَیْمانَ الَّذی ذَلَّتْ لَهُ الْجِنُّ بِعِزَّتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>درود بر سلیمان که بخاطر شوکتش جنّ به فرمان او درآمد ، &nbsp;</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى أَیُّوبَ الَّذی شَفاهُ اللهُ مِنْ عِلَّتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر ایّوب که خداوند او را از بیماریش شفا بخشید ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى یُونُسَ الَّذی أَنْـجَـزَ اللهُ لَهُ مَضْـمُونَ عِدَتِهِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>درود بر یونس که خداوند به وعده خود برایش وفا نمود ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَـلى عُزَیْر الَّذی أَحْیاهُ اللهُ بَعْدَ میتَتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر عُزَیر&nbsp; که خداوند&nbsp; او را پس از&nbsp; مرگش به&nbsp; حیات&nbsp; بازگردانید ، &nbsp;</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى زَکَرِیـَّا الصّـابِرِ فی مِحْنَتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>درود بر زکریّا&nbsp; که در&nbsp; رنج و بَلا شکیبا بود ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى یَحْیَى الَّذی أَزْلَفَهُ اللهُ بِشَهادَتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر یحیى&nbsp; که خداوند&nbsp; به&nbsp; سبب شهادت مقام&nbsp; و منزلتِ او را بالا برد ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى عیسى رُوحِ&nbsp;اللهِ وَ کَلِمَتِهِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>درود بر عیسى روح خدا و کلمه او ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى مُحَمَّد حَبیبِ اللهِ وَ صِفْوَتِهِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر محمّد محبوبِ خدا و یار مخلص او ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى&nbsp; أَمیرِالْمُؤْمِنینَ عَلِىِّ&nbsp;بْنِ&nbsp;أَبی&nbsp;طالِب الْمَخْصُوصِ بِاُخُوَّتِهِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>درود بر فرمانرواى مؤمنان على بن ابیطالب ، که برادرىِ رسول خدا به وى اختصاص یافت،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى فاطِمَةَِ&nbsp;الزَّهْرآءِ ابْنَتِهِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر فاطمه زهراء دختر رسول الله ، &nbsp;</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى أَبی&nbsp;مُحَمَّد الْحَسَنِ وَصِىِّ أَبیهِ وَ خَلیفَتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>درود بر حسن بن على وصىّ و جانشین پدرش ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ الَّذی سَمَحَتْ نَفْسُهُ بِمُهْجَتِهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر حسین که جانش را تقدیم نمود ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى مَنْ أَطاعَ اللهَ فی سِـرِّهِ وَ عَلانِـیَـتِـهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آن کسى که در نهان و آشکار خدا را اطاعت نمود ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى مَنْ جَعَلَ اللهُ الشّـِفآءَ فی تُرْبَتِهِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آن کسى که خداوند شفا را در خاکِ قبرِ او قرار داد ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى&nbsp;مَنِ الاِْ جابَـةُ تَحْتَ قُـبَّـتِهِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آن کسى که (محلِّ) اجابتِ دعا در زیرِ بارگاه اوست ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى مَنِ الاَْ ئِـمَّـةُ مِنْ ذُرِّیَّـتِـهِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آن کسى که امامان از نسل اویند ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى ابْنِ خاتَِمِ الاَْ نْبِیآءِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر فرزندِ خاتم پیامبران ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى ابْنِ سَیِّدِ الاَْوْصِیآءِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر فرزند سرور جانشینان ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى ابْنِ فاطِمَةَِ الزَّهْرآءِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر فرزند فاطمه زهراء ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى ابْنِ خَدیجَةَ الْکُبْرى،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر فرزند خدیجه کبرى ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى&nbsp;ابْنِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر فرزند سدرة المنتهى ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى&nbsp;ابْنِ جَنَّةِ&nbsp;الْـمَـأْوى،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر فرزند جنّة المأوى ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى&nbsp;ابْنِ زَمْـزَمَ وَ الصَّـفا،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر فرزند زمزم و صفا ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى الْمُرَمَّلِ بِالدِّمآءِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آن آغشته به خون ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى الْمَهْتُوکِ الْخِبآءِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آنکه (حُرمَتِ) خیمه گاهش دریده شد ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى&nbsp;خامِسِ أَصْحابِ الْکِسْآءِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر پنجمینِ اصحابِ کساء ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى غَریبِ الْغُرَبآءِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر غریبِ غریبان،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى شَهیدِ الشُّهَدآءِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر شهیدِ شهیدان ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى قَتیلِ الاَْدْعِیآءِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر مقتولِ دشمنان ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى ساکِنِ کَرْبَلآءَ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر ساکنِ کربلاء ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى مَنْ بَکَتْهُ مَلائِکَةُ السَّمآءِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آن کسى که فرشتگانِ آسمان بر او گریستند ،</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى مَنْ ذُرِّیَّتُهُ الاَْزْکِیآءُ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آن کسى که خاندانش پاک و مطهّرند،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى یَعْسُوبِ الدّینِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر پیشواى دین ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلى مَنازِلِ الْبَراهینِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آن جایگاههاى براهین و حُجَجِ الهى ،&nbsp;</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى الاَْئِمَّةِ السّاداتِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>درود بر آن پیشوایانِ سَروَر،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى الْجُیُوبِ الْمُضَرَّجاتِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آن گریبان هاى چـاک شده،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى الشِّفاهِ الذّابِلاتِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آن لب هاى خشکیده،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى النُّفُوسِ الْمُصْطَلَماتِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سـلام بر آن جان هاى مُستأصل و ناچار ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى الاَْرْواحِ الْمُخْتَلَساتِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>&nbsp;سـلام بر آن ارواحِ (از کالبد) خارج شده ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى الاَْجْسادِ الْعارِیاتِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آن جسـدهاى برهـنه&nbsp;</strong><strong>)</strong><strong>بر خاک)،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى الْجُسُومِ الشّاحِباتِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سـلام بر آن بدن هاى لاغر و نحیف ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى الدِّمآءِ السّآئِلاتِ ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آن خون&nbsp;هاى جارى ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى الاَْعْضآءِ الْمُقَطَّعاتِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آن اعضاىِ قطعه قطعه شده ،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى الرُّؤُوسِ الْمُشالاتِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر آن سرهاىِ بالا رفته (بر نیزه&nbsp;ها)،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَى&nbsp;النِّسْوَةِ&nbsp;الْبارِزاتِ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام&nbsp;برآن بانوانِ بیرون&nbsp;آمده (از خیمه&nbsp;ها)،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ&nbsp;عَلى حُجَّةِ&nbsp;رَبِّ&nbsp;الْعالَمینَ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام&nbsp;بر حجّتِ پروردگارِجهانیان،</strong><strong>&nbsp;</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَیْک َ وَ عَلى ابآئِک َ الطّاهِرینَ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام برتو (اى حسین بن على) و بر پدرانِ پاک و طاهِـرَت،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَیْک َ وَ عَلى أَبْنآئِکَ الْمُسْتَشْهَدینَ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام برتو و بر فرزندانِ شهیدت،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَیْک َ وَ عَلى ذُرِّیَّتـِک َ النّـاصِرینَ،</p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;"><strong>سلام بر تو و بر خاندانِ یارى دهنده ات (به دین الهى)،</strong><strong></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14px; font-weight: bold;">أَلسَّلامُ عَلَیْک َ وَ عَلَى الْمَلآئِکَةِ الْمُضاجِعینَ،</p><div><br></div> text/html 2015-08-31T06:30:45+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد این قافله عمر عجب میگذرد http://ablashkar.mihanblog.com/post/97 <font size="4" style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;">یک شب تآمل ایام گذشته میکردم&nbsp;</font><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4">و سنگ سراچهدل را به الماس آب دیده........................</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4">گویا ایام بسیار با سرعت سپری میشود .وعلم و تکنولژی سرعت آن را &nbsp;چندین برابر کرده.</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4">وبلاگ و وب نویسی کم کم برچیده شده و برنامه های روی تلفن های همراه روز به روز &nbsp;گستر ده میشوند .</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4">سرعت انتشار شایعات .وجریان سازی &nbsp;سرعت گرفت . و دروغگویان با هدف خاص دروغ را انتشار و پس از چندی &nbsp;تکذیب میکنند.ان موقع که دیگر اثر بخشی خود را</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4">انجام داده است... باید اینترنت پرسرعت باشد و یک وقت ازاد تا هر مطلبی را سریع سرچ کرده و استعلام کنیم.که با این ارتباطات کلنگی امکان آن نیست.</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4">گروههای اجتماعی و دوستان &nbsp;نادیده فراوان شدند.صبر و تحمل اجتماعی و آرا مخالف زیاد شدند . و بحث و جدل های گروهها وترک گروها فراوان شده اند.</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4">&nbsp; حسن زیادی در این ارتباطات است و کاستی های فراوان دارد .مهم ترین مشکل وقت آدمی است و عمر گرانمایه که باسرعت میگذرد .</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><font size="4">و خبری از وقت طلا ست .هم نیست که نیست.</font></div> text/html 2015-07-06T08:28:12+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد مذاکرات هسته ای به نقطه حساس توافق رسیده http://ablashkar.mihanblog.com/post/96 <font size="4">شکی نیست که بلف زدن موثر نبودن تحریم ها .سیاسی است .گر چه</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;برای &nbsp;عده ای هیچگاه تحریم های مخرب اقتصادی تفاوت نداشت . &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="4">&nbsp;بلکه بهتر هم بود</font></div><div><font size="4"><br></font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">تا در سایه رفع و دور زدن تحریم ها ملت را دور بزنند.اینان از این آب گل</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;آلود شاه ماهی های گرفتند که توان بر هم زدن نظم بازار را دارند.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">واقع موضوع دلواپسان کیسه های پر پول &nbsp;آیا دست از سر ملت بر میداند</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;.واز ماهیت حفظ سرمایه دست میکشند . &nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; وقدرت را برای این حفاظت نمی گمارند.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">چه کسانی در سایه بی نظمی سود میبرند.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">در این ماه عزیز امید است سرنوشت برازنده ای برای ملت ایران رقم بخورد. تا از بند تحجر و منفعت طلبی رهایی یابد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">عدالت علوی حکم میکند تا در موضوع سال هشتاد وهشت نهاد های</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;حاکمیتی تجدید نظر کلی داده و اعتماد بر باد رفته را باز ستانند . البته</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;نه به حلیه های صدا وسیمایی که مردم اگاه شده وبی اعتباری گفتار را درک میکنند . گرچه باز هم بانجابت سکوت میکنند</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">وقت است در ارمان خواهی موضوع فلسطین کاسه داغ تر از اش ها را</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;دور کنیم و حماس خاین &nbsp;که هنوز هم خون علویان شیعه سوری&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">رامیریزد را تنبیه کنیم.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">وقت عمل اقتصادی دانایان است . نه حرف های پر رو های سیاسی.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div> </div> text/html 2015-03-15T07:53:12+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد سال 1394 خورشیدی http://ablashkar.mihanblog.com/post/95 با سلام وارادت به همه دوستان<div><br></div><div>سال 1394 از راه رسید . علارغم کم بارانی باز هم همه همولایتی ها برای دید و بازدید دور هم جمع میشوند</div><div><br></div><div>طبق روال همه ساله مراسم شب شهدا در اولین شب جمعه سال برگزار میشود</div><div><br></div><div>حماسه بیست شهید روستا برای &nbsp;پاسداشت .مجاهدت جوانانیست که در برابر هجوم بیگانه به &nbsp;کشور عزیز مان ایران برگزار میشود.</div><div><br></div><div>نکته مهمی که باید مد نظر باشد این است . این مراسم در این هفده سال بدون نیاز به ارگانها و نهادها برگزار میشود . و تشکل دوستانه و مردمی است&nbsp;</div><div><br></div><div>این راه را برای استفاده ابزاری این شهدایی والامقام &nbsp;که امروز مد شده است را می بندد.</div><div><br></div><div>کسانی که جان دادند . را نباید دستمایه تفکر دنیا طلبانه کرد&nbsp;</div><div><br></div><div>به امید مقبولیت این مراسم از درگاه الهی</div><div>اسامی شهدای بزرگوار</div><div>.سیدمحمود سالاری...سیداحمد سالاری..سید محمود عبدی پور...سید علیداد سالاری...رجب عسکر پور...سید عبدالعظیم حسن زاده..سید عبدالصمد موسوی..سید محمد میرسالاری...سید کاظم موسوی..رحیم رحمانی.. سید رضا داودی...سید یدالله رفیعی...</div><div><br></div><div>حجه الاسلام سید محمد علی سالاری...سید محمد افقه &nbsp; ..سید احمد افقه... سیدمحسن حسین پور... سید امین حیدری..قربانعلی جویی..</div><div><br></div><div>سید حسن موسوی...سید جمال تقی نژاد....</div><div><br></div><div><br></div><div>الهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم</div> text/html 2014-12-20T11:38:03+01:00 ablashkar.mihanblog.com sمحمد ایام سوگواری فخر کائنات امام حسن و امام رضا علیهم السلام تسلیت http://ablashkar.mihanblog.com/post/94 <font style="color: rgb(24, 27, 32); font-family: custom, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ماه صفر &nbsp;به روز های پایانیش رسیده &nbsp;و شهادت &nbsp;یا وفات فخر کاءنات و امام مجتبی &nbsp;و امام رضا &nbsp;علیهم صلوات الله را در روزهای پایانیش همراه داردسپری میکنیم</b></font><div style="color: rgb(24, 27, 32); font-family: custom, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="color: rgb(24, 27, 32); font-family: custom, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">روز های فراموش نشدنی &nbsp;وتلخ برای همه عصر ها و نسل ها&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(24, 27, 32); font-family: custom, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="color: rgb(24, 27, 32); font-family: custom, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">منافات شب یلدا و &nbsp;شب بعد از شهادت پیامبر صل الله را عده ای در ساز کرده و سعی در ضدیت این دو با هم دارند . در صورتی که من بین این دو تضادی نمیبینم</b></font></div><div style="color: rgb(24, 27, 32); font-family: custom, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">و می شود در نهایت ادب به فخر کائنات و ایمه معصومین &nbsp;شب را به نور ایمان وصلوات منور کنیم</b></font></div><div style="color: rgb(24, 27, 32); font-family: custom, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قال الله تعالی : سوره فتح 29</b></font></div><div style="color: rgb(24, 27, 32); font-family: custom, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: arial, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;">####مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ</span><span style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: arial, sans-serif; line-height: 18.2000007629395px;">&nbsp;وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ</span><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-indent: 48px;">محمّد (ص) فرستاده خداست و افرادى كه با او هستند در برابر كفّار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند</span></b></font></div><div style="color: rgb(24, 27, 32); font-family: custom, tahoma; font-size: 16px; text-align: justify;"><p style="direction: rtl; line-height: 30px; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">امام حسن مجتبی علیه السلام:</b></font></p><p style="direction: rtl; line-height: 30px; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">هر كس‌ كه‌ پیوسته‌ به‌ مسجد رود یكى‌ از این‌ هشت‌ فایده‌ نصیبش‌ شود :<br>آیه‌ محكمه‌ ، دست‌یابى‌ به‌ برادرى‌ سودمند ، دانشى‌ تازه‌ ، رحمتى‌ مورد انتظار ، سخنى‌ كه‌ او را به‌ راه‌ راست‌ كشد یا او را از هلاكت‌ برهاند ، ترك‌ گناهان‌ از شرم‌ مردم‌ و ترس‌ از خدا .<br>(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 238)</b></font></p><p style="direction: rtl; line-height: 30px; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">امام رضا علیه اسلام:</b></font></p><p style="direction: rtl; line-height: 30px; margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">.</span>&nbsp;مؤمن‌ ، مؤمن‌ واقعى‌ نیست‌ ، مگر آن‌ كه‌ سه‌ خصلت‌ در او باشد : سنتى‌ از پروردگارش‌ و سنتى‌ از پیامبرش‌ و سنتى‌ از امامش‌ . اما سنت‌ پروردگارش‌ ، پوشاندن‌ راز خود است‌ ، اما سنت‌ پیغمبرش‌ ، مدارا و نرم‌ رفتارى‌ با مردم‌ است‌ ، اما سنت‌ امامش‌ صبر كردن‌ در زمان‌ تنگدستى‌ و پریشان‌ حالى‌ است‌<br><span style="color: rgb(128, 128, 128);">(اصول‌ كافى‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 339)</span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">2.</span>&nbsp; پنهان‌ كننده‌ كار نیك‌ ( پاداشش‌ ) برابر هفتاد حسنه‌ است‌ و آشكار كننده‌كار بد سرافكنده‌ است‌ ، و پنهان‌ كننده‌ كار بد آمرزیده‌ است‌<br><span style="color: rgb(128, 128, 128);">(اصول‌ كافى‌ ، ج‌ 4 ، ص‌</span></b></font></p></div>